NOWA GAZETA POLSKA

POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZWECJI

Språk: polska
Startår: 1998.
Utgivare: Polonica Förlag
Postadress: Box 129, 146 22 Tullinge
Telefon/fax: 08-778 53 09
Mobil: 073-98 53 615
E-post: polonica@polonica.se
Prenumeration 2012: 240 kr (23 nr/år)
Postgiro: 491 71 82-0
Inför annonser (6.000 kr helsida, 2.100 kr kvartssida). Upplaga: 3000 ex.
ISSN 1103-3339
Hemsida: http://www.polonica.se/

Tillbaka


Till html maj 2001. Senast ändrat december 2012.