PRAVO NA REC/RÄTT ATT ORDA

Språk: serbiska, svenska.
Startår: september 1993
Utgiven: nr 1-13, 1993-1995 med titeln: Serbiska föreningen Srbija – 92s interna blad för Arlövsregionen , från och med nr 14- 2003- med nuvarande titel.
Ägare: Kulturskaparklubben Bokhuset Devic
Postadress: c/o Ljubomir T. Devic, Dukatg. 10, 212 33  MALMÖ
Telefon: 040/430407
Telefax: 040/430407
E-post: devic@swipnet.se
Prenumerationspris 2005: 60 Skr (4 nummer/år)
Postgiro: 16 98 66-1
Upplaga: 500-- ex
Föreningens hemsida: http://home.swipnet.se/cived/810/index3.html
Tidskriftens hemsida: http://home.swipnet.se/cived/810/pravo1.html
Annonspriser:
1.000:-/helsida
500:-/halvsida
250:-/1/4-sida

Bokhuset Devic skall:
- verka som en ideell familjeförening och i första hand främja familjens allmänkulturella intressen;
- verka för föreningens syften främst genom att sprida kunskap om serbisk historia, kultur, seder och bruk men också att bevara svenska traditioner. Detta förverkligas genom anordnande av studiecirklar, sammankomster, bok- och konstmässor, utgivning av böcker och skrifter (Pravo na rec/Rätt att orda etc.), internetverksamhet m.m.;
- främja serbiska och svenska kulturella intressen och ömsesidigt samarbete;
- vårda serbiska och svenska språket;
Vårt samarbete bygger på ömsesidighet och tolerans. Vi skapar kontakter och bygger ut vårt kulturella nätverk särskilt i serbiska länder och Sverige, men också bredare.

Tillbaka


Till html juli 2003. Senast ändrat augusti 2005.