ROJA NÛ

Språk: kurdiska
Startår: 1978
Utgivare: Svensk-kurdiska Arbetarföreningen (KOMKAR-Swêd)
Postadress: Gustavslundsvägen 168, 1 tr., 167 51 Stockholm
Telefon: 08-26 23 75
Telefax: 08-25 38 57
E-post: rojanu@rojanu.org
Prenumerationspris: enskilda 80 kr, institutioner 120 kr (5 nr/år)
Postgiro: 45 89 80-0
Upplaga: 1200
Hemsida: http://www.rojanu.org/

Tidskriften Roja nû är en kulturtidskrift som ger utrymme åt artiklar om kurdisk folklore, kurdisk poesi, litteratur och historia. Även nyheter med kulturellt innehåll förekommer. Roja nû publicerar även kända svenska och andra författare i kurdisk översättning.
Roja nû fyller en viktig funktion vad gäller spridning av den kurdiska kulturen som har berikats genom tusentals år och utsatts - och än idag utsätts - för systematisk utarmning och förstörelse av rasistiska och koloniala stater, som har delat upp Kurdistan mellan sig.

Tillbaka


Senast ändrat februari 2005.