RUUSLAAKI

Språk: finska
Startår: 1981
Utgivare: Hallstavik Finska Förening
Postadress: Skeppargränd 3, 763 34 Hallstavik
Telefon: 0175-214 39
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften (4 nr/år)
Postgiro: 88 41 29-8
Bankgiro: 8242-48102396
Upplaga 300

Ruuslaaki informerar om vad som händer inom Finska Föreningen i Hallstavik.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000