SALAYSAY

Språk: engelska och tagalo
Startår: 1999.
Utgivare: Filippinska Kultur- & Fritidsförening i Botkyrka
Adress: c/o Z. Abbaspour-Agdam, Tomtbergavägen 30, 145 67 NORSBORG
E-post: filipinobotkyrka@hotmail.com
Prenumerationspris: medlemsblad (12 nr/år)
Postgiro: 49 85 10-7

Monthly newsletter.

Tillbaka


Senast ändrat mars 2008.