SEURAVIESTI

Språk: finska
Utgivare: Skutskärs Finska Förening
Postadress: Gävlevägen 24, 814 31 Skutskär
Telefon: 026-715 42
Fax: 026-715 42
Plusgiro: 27 56 55-9
Upplaga: 100

Medlemstidning.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat oktober 2005