Styrelsen för psykologiskt försvar stämt för intrång i upphovsrätten

Immigrant-institutet tvingades på nytt att gå till domstol för att hävda sina rättigheter mot myndigheternas fusk och exploatering av vårt arbete.

Senaste nytt:
5 december 2008:
Ansökan hos Högsta domstolen om resning med hänvisning till EG-domstolens dom.

9 oktober 2008:
Eu-domstolen dömer i liknande fall C304/07 Diretmedia Publishing den 9 oktober 2008 helt annorlunda än man dömt i Sverige
Immigrant-institutets krav skulle ha bifallits av EU.

8 augusti 2008:
Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd. Därmed tvigas Immigrant-institutet att betala över 79.000 kr (inkl ränta) till staten.

14 april 2008: Hovrätten fastställer tingsrättens beslut. Det betyder att staten har hittat ännu ett lukrativt sätt att fördärva för Immigrant-institutet. Förutom att man får fritt kopiera institutets kataloger så ska institutet betala till staten 68.000 kr plus ränta.

Hovrätten hade bara två egna rader att tillägga: "Vad som har förekommit i hovrätten föranleder inte någon annan bedömning än den tingsrätten har gjort." Immigrant-institutets inlägg som hovräten ogillade

Hovrättsförhandling avslutades den 31 mars 2008. Under förhandlingen visade det sig att fusket inte bara innefattade kopieringen av Immigrant-institutets katalog, utan även ett stort antal författare hade kopierats utan hänsyn till reglerna som universitet och högskolor har för citat och referat.

Kopieringen av Immigrant-institutets tidskriftskatalog från Styrelsen för psykologiskt försvar 2005 och med Leonor Camauër som författare hade föregåtts av en tidigare kopiering som Camauër gjorde 2002 för en rapport "Mapping minorities and their media: the national context - Sweden". I denna rapport presenterade Camauër en så gott som exakt kopia av institutets tidskriftskatalog med undantag att bokstäverna D E och F hade fallit bort under kopieringen (en doktor som inte ens kan kippa och klistra) och tillägget av 11 tidskrifter, några från de bortklipta bokstäverna. Tidskriftskatalogen fick hon ta bort i februari 2004 men finns fortfarande tillgänglig via archive.org.
Jämförelsen kan enklast göras med hjälp av originalkatalogen och Leonor Camauërs kopia


Frågan i tingsrätten:

Styrelsen för psykologiskt försvar kopierade i april 2005 en betydande del av institutets katalog över tidskrifter utan tillstånd. Det är en massmediaforskare vid Örebro Universitet, Leonor Camauër, som stod för plagiatet. En stämningsansökan lämnades till Stockholms tingsrätt, målnr T 30270-05.

Huvudförhandling ägde rum den 16 november 2006 i Stockholms tingsrätt. Fallet avgjordes den 14 december 2006. Enligt domskälen äger Immigrant-institutet rätt till materialet, dvs åtnjuter "katalogskydd" enligt 49§ Upphovsrättslagen. och ingen får eftergöra det, likväl får SPF kopiera det hur mycket de vill, bara de påstår att det inte är en kopia. Besynnerlig slutsats. Domen är därför överklagad till Svea Hovrätt, målnr T-359-07.

Här kan du läsa institutets inlaga som inlämnats till tingsrätten i Stockholm 2006-01-27.
Yrkandet från Immigrant-institutet kan även läsas i word-format
Här kan en kopia av domen i pdf-format hämtas

SPF:s katalog över invandrar- och minoritetsmedier innebär ett allvarligt intrång i Immigrant-institutets upphovsrätt, då institutet haft en katalog sedan 1976, som uppdaterats med vissa mellanrum. SPF:s katalog innehåller endast 13 titlar som inte finns i Immigrant-institutets katalog (några av dem kan man ifrågasätta om de alls ska vara med). Resten av SPF:s katalog är alltså en direkt kopia av institutets, med vissa ändringar.

Lista i alfabetisk ordning med rödmarkering av felen som gjorts i SPF:s tidskriftskatalog.
Listan upptar några av felen vi hittat i 66 av de 136 tidskrifterna, alltså nära hälften av posterna. Projektet kostade SPF 1,3 miljoner kr men forskaren från Örebro universitet saknade resurser för att ens läsa korrektur innan listan trycktes. Listan är godkänd av både SPF och Örebro universitets professorer, som tycker att det är i sin ordning att göra så många fel i ett så litet material.

Andra texter:
Detta säger lagen om upphovsrätten

Om citat och referat i Härnösands gymnasium, Örebro Universitet och Sheffied University
Av denna sida framgår vad som uppfatas som citat och vad som är referat. Samma regel gäller ett gymnasium som för forskning på universitet i Sverige eller i utlandet. Styrelsen för psykologiskt försvar har inte respekterat dessa enkla regler.

Powerpoint presentation med 27 sidor exempel på textplagiat av Leonor Camauër i SPF:s delrapport. (Endast några av sidorna 12-77 i rapporten har granskats)
Texter från dessa titlar och författare har kopierats: 1) Sveriges sju inhemska språk, 2) Mångfald, integration, rasism och andra ord, 3) Svensk invandrarpolitik under (om)formulering, 4) I nationalismens bakvatten, 5) SOU 2004:48, 6) Brandkatastrofen i Göteborg SOU 1999: 68. Följande författares texter har plagierats av Styrelsen för psykologiskt försvar: Ingvar Svanberg, Mattias Tydén, Karin Borevi, Charles Westin, Per Strömblad, Kenneth Hyltenstam, Jarmo Lainio med flera.

Här kan du hämta SPF:s rapport för att kunna jämföra själv. Säkert hittar du flera författares texter som kopierats. Tidigare dom den 19 september 2005 mot Presstödsnämnden
Denna dom är viktig eftersom SPF hänvisar till Presstödsnämnden som källa, samtidigt som nämnden, efter domen, hänvisar till Immigrant-institutet som enda källa.

Tillbaka till Immigrant-institutet