THE SPIRE

News of the Anglican Episcopal Church of SAints Peter and Sigfrid

Språk: engelska
Startår:
Utgivare: The Anglican Episcopal Church of St. Peter and St. Sigfrid
Postadress: Dag Hammarskjöldsv. 14, 115 27 Stockholm
Prenumerationspris: fritt medlemmar, donation tas emot (6 nr/år)
Plusgiro: 631 80 42-6
Bankgiro: 635-85 84
Inför annonser.
Hemsida: www.stockholmanglicans.net

Tillbaka


Till html februari 2006.