TIEDOTE

Språk: finska och svenska
Startår: 1972
Utgivare: Sveriges Finska Lärarförbund
Postadress: Box 15052, 700 15 ÖREBRO
Telefon: 019-25 74 00, 070-641 30 48
E-post: rso.sfil@telia.com
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften, 250 kr/år (6 nr/år)
Plusgiro: 70 10 36-6
Bankgiro: 5559-3016
Org.nr: 802432-3753
Inför annonser

Tiedote är en medlemstidning för Sveriges Finska Lärarförbund.
Tiedote ger information om svenska skolan och samhället. Den är ett viktigt medel för att hålla kontakten med medlemmarna och väcka debatt i aktuella frågor.
Tiedote är också en pedagogisk tidskrift, samt en kulturtidskrift.

Tillbaka


Till html 29 januari 2001. Senast ändrat mars 2012.