TOISIN SANOEN + TS - NYA INVANDRARTIDNINGEN

Språk: finska, svenska
Startår: 1994
Utgivare: Finska Folkhögskolan i Göteborg
Postadress: Box 93, 424 23 Angered
Telefon: 031-331 45 27
Fax: 031-31 58 31
E-post: ts@finska.fhsk.se
Prenumerationspris 2000: 100 kr (8 nr/år)
Postgiro: 43 05 66-0
Bankgiro: 5899-6927
Upplaga 3 000
Hemsida: http://www.finska.fhsk.se

TS är av Finska folkhögskolans utgiven tidning för Västsveriges finskspråkig befolkning. TS - Nya Invandrartidningen är en tidning för det mångkulturella Sverige. TS - NIT rapporterar om händelser, människor och fenomen som intresserar de olika folkgrupper som bor i Sverige, och bildar en länk mellan dem, men glömmer inte heller det svenska.

Tillbaka


Senast ändrat december 2004