VALLONÄTTLINGEN

MEDLEMSBLAD FÖR SÄLLSKAPET VALLONÄTTLINGAR

Språk: svenska
Startår: 1943
Utgivare: Sällskapet Vallonättlingar
Postadress: Box 650, 101 32 Stockholm
Telefon: 08-16 61 29
Fax: 08-590 805 09
E-post: info@vallon.se
Prenumeration: ingår i medlemsavg.: enskild 140 kr/år, ungdom upp till 25 år 70 kr, familjemedlem 70 kr.

Postgiro: 15 73 47-6
Upplaga: 1200 ex
Hemsida: http://www.vallon.se

Tillbaka


Senast ändrat september 2006