VATE

Kovara Kulturî

Språk: kurdiska
Startår: 1997
Utgivare: Kurdiska kultur- och språkföreningen
Postadress: c/o Î Espar, Odd Fellowvägen 29,127 32 Skärholmen
Prenumerationspris: 250 kr (4 nr/år)
Postgiro: 475 16 98-4
ISSN 1401-2995

Tidskriften har redaktion i flera länder.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000