YENI BIRLIK

Språk: turkiska, svenska
Startår: 1978
Utgivare: Turkiska Riksförbundet
Postadress: Järnvägsgatan 86, 172 75 Sundbyberg
Telefon: 08-728 00 34
Fax: 08-728 00 42
E-post: turkiskariksforbundet@swipnet.se
Prenumerationspris: medlemmar 150 kr, organisationer och institutioner 350 kr (4 nr/år)
Plusgiro: 493 83 10-5 Annonspriser:
Omslag(färg): 14.800:-
Omslag (insida) 10 275:
Inlaga(svartvitt)
1/1 sida: 6.600:-
1/2 sida: 3.300:-
1/4 sida: 2.500:-
Färgtillägg: 1.000:-
Upplaga: 4000
ISSN 0349-2109
Hemsida: http://www.trf.nu/

Organisationstidskrift.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat mars 2012.
URL:http://www.immi.se/tidskrifter/