YOBOSEYO

Språk: svenska
Startår: 1961
Utgivare: Koreanska Sällskapet i Sverige (Korean Association in Sweden)
Postadress: Box 52, 645 21 Strängnäs
Tel : 073-640 22 21 (informationsansvarig)
E-post: webmaster@koreanska.se
Prenumerationspris: ingår i medlemskapet. Medlemsavgift: 200 kr per familj (4 nr/år)
Plusgiro: 65 28 00-4
Bankgiro: 5575-5466
Annonser: helsida 3000 kr, halvsida 2000 kr, 1/4 sida 1300 kr, 1/8 sida 700 kr
Hemsida: http://www.koreanska.se/

Yoboseyo syftar till att allsidigt spegla Korea och relationerna mellan Sverige och Korea.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat mars 2012.
URL:http://www.immi.se/tidskrifter/