Litteratur om integration

 

Agevall, Lena, & Klasson, Torgny, Nya vägar in i det svenska samhället : en utvärdering av ACTIVE-projektet i Olofströms kommun 1998-2000. - Växjö : Växjö univ., Institutionen för samhällsvetenskap, 2000. – 105 s.

Arbete med integration - mångfald - kompetensutveckling i Östergötlands län : uppföljning och utvärdering av integrations- och etniskt mångfaldsarbete i Östergötlands län under tiden mars-december 1999. - Norrköping : Integrationsverket, 2000. – 78 s.

Aytar, Osman, Integration i mångfald : en studie av sex invandrargruppers upplevda integration i Sverige . - Stockholm : Jina Nu, 1999. – 117 s.

Bevelander, Pieter, I krusbärslandets storstäder : om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö. - Stockholm : SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle), 1997. – 222 S.

Bozarslan, Aycan, Möte med mångfald : förskolan som arena för integration. - Hässelby : Runa, 2001. – 128 s.

Bunar, Nihad, Skolan mitt i förorten : fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism. - Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion, 2001. – 342 s.

Dahlstedt, Magnus, Politiskt medborgarskap, integration och mångkulturell demokrati : segregation, utanförskap och politiska reformsträvanden i Sverige från 70-tal till 90-tal. – Umeå : Umeå universitet, 1998. – 123 s.

Diaz, José Alberto, Primärintegration och bidragsberoende : studie av integration och tidigt bidragsberoende inom det kommunala flyktingmottagandet. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1997. – 128 S.

Ebbeson, Ulf & Linebäck, Britta (red.), Mångfald och ursprung : rapport från ett multietniskt Sverige. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1997. – 154 s.

Eyrumlu, Reza, Iranska familjer i Sverige, ett nordeuropeiskt samhälle : "familjeförhållanden - förändring och integration". - Angered : Invand-lit, 1998. – 402 s.

Fritzell, Johan (red.), Välfärdens förutsättningar : arbetsmarknad, demografi och segregation : antologi från Kommittén Välfärdsbokslut. - Stockholm : Fritzes offentliga publikationer, 2000. – 295 s.

Gustavsson, Anders, Inifrån utanförskapet : om att vara annorlunda och delaktig. - Lund : Studentlitteratur, 2001. – 258 s.

Hassan, Maria, Att känna sig hemma : tolv kvinnor berättar om sina personliga upplevelser av integrationsprocessen. - Stockholm : Kista stadsdelsnämnd, 2000. – 127 s.

Lange, Anders, Diskriminering, integration och etniska relationer. - Norrköping : Integrationsverket, 2000. – 139 s.

Manav, Arjang, Gränslös pedagogik : en studie av invandrarbarn i Sverige ur sociologisk och pedagogisk synvinkel. - Stockholm : Författares bokmaskin, 2001. – 179 s.

Munkhammar, Ingmarie, Från samverkan till integration : arena för gömda motsägelser och förgivet tagna sanningar : en studie av hur förskollärare, fritidspedagoger och lärare formar en samverkan. – Luleå : Luleå tekniska universitet, 2001. – 202 s.

Olsson, Erik (red.), Etnicitetens gränser och mångfald. - Stockholm : Carlsson, 2000. – 417 s.

Oweini, Saleh, & Holmgren, Anna, Folkhemmets bakgård : att bana väg för integration i Sverige. - Stockholm : Atlas, 1999. – 199 s.

Rabe, Tullie, & Hill, Anders (red.), Boken om integrering : idé, teori, praktik. - Lund : Studentlitteratur, 2001. – 137 s.

Rebelius, Karin, & Söderström, Bengt, Lokalt utvecklingsarbete i elva kommuner : exempel och erfarenheter : en rapport från Integrationsberedningen. - Stockholm : Svenska kommunförbund, 1999. – 96 s.

Roos, Berit, & Gianko, Eva, Med andra ögon : integrationens pris. - Stockholm : Stift. Kvinnor kan, 2000. – 143 S.

Samuelsson, Jan, Får jag leka i din sandlåda? Visst! Fast bara om jag får bestämma : faktorer som påverkar muslimers möjligheter till integration : exempel från Örebro kommun. - Örebro : Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro universitet, 2000. – 67 s.

Sundström, Björn, Framgångsrika exempel i det nordiska integrationsarbetet. - København : Nordisk Ministerråd, 1999. – 191 s.

Szabò, Mátyás, Vägen mot medborgarskap : studier i medborgarskapsbyte och integration. - Stockholm : Arena, 1997. – 296 S.

Törnroslandet : om tillhörighet och utanförskap. - Norrköping : Integrationsverket, 2001. – 263 s.

Wingborg, Mats, Invandrarföreningarna och integrationen : utvärdering av föreningarnas verksamhet i Stockholm : en rapport. - Stockholm : Integrationsförvaltningen, 1999. – 155 s.