Zhou, Yanping, and Hafriza Burhanudeen. 2023. “Sustaining Intercultural Contact: Developing the Intercultural Communicative Competence of EFL Undergraduates in China”. Journal of Intercultural Communication 23 (4). London, U.K.:13-26. https://doi.org/10.36923/jicc.v23i4.281.