immi
Lagar som berör invandrare och flyktingar i världen
Laws concerning immigrants and refugees around the world
Leyes de extranjería en diversos países del mundo

Lagar i Sverige     | Danmark | Finland | Nederländerna | Spanien | Tyskland | Österrike |

Internationella konventioner

Flyktingar

 • 1951-års flyktingvention, pdf-fil
  Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951
  Genevekonventionen - Geneva Convention
 • Convention and Protocol relating to the Status of Refugees
  Text of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees
  Text of the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees
  Resolution 2198 (XXI) adopted by the United Nations General Assembly
 • Dublinkonventionen om första asylland i den Europeiska unionen
  Upphört. Ersätts av Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003. Se länkar nedan.
 • Convención de Dublín, en español

  Schengen

 • Schengenavtalet
 • Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003
  om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat
 • Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003
  establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national
 • Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo de 18 de febrero de 2003
  por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país

  Allmänna rättigheter

 • European Convention on Human Rights, Council of Europe
 • Convenio Europeo de Derechos Humanos
  Consejo de Europa
 • Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
  Europarådet

  FN:s konvention om invandrararbetarnas rättigheter

 • Förkortad version av invandrararbetarnas rättigheter - på svenska
 • International Convention of the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families - full text in English
 • Short version of the immigrant's rights - in English
 • Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

 • Lagar i Sverige

  December 2002. Senast ändrat januari 2016.
  ULR: http://www.immi.se/lagar/
  E-post: migrant@immi.se

  Immigrant-institutet